Industrialfairs News

Nieuws

Durf een IioT-traject effectief waardecriteria opleggen

24/01/2023

 

 

 

 

Wat is de werkelijke waarde van IIoT? Bij deze vraag kijken de meesten even weifelend naar het plafond en fluiten een deuntje. Bedrijven die IIoT-technologie uitrollen, worstelen met de financiële impact van hun investering, waardoor ze de door hen gewenste transformatie niet verdedigd krijgen. Consultancybedrijf Omdia publiceerde hieromtrent een aantal relevante bevindingen voor hoger management en IioT-initiatiefnemers binnen de organisatie. Het doel van het onderzoek was om fabrikanten en technologieleveranciers een bruikbaar kader te bieden, dat hen helpt hun strategieën en investeringen op elkaar af te stemmen. Daarnaast wil Omdia een bredere dialoog op gang brengen over de verfijning en het gebruik van dat kader.

 

 

Verplichte kost: start met een onderbouwde en flexibele businesscase

Het ontwikkelen van een businesscase kan de investeringen en risico's bagatelliseren, waardoor de verwachte voordelen worden overschat en de kosten onderschat. De methodologie stelt voor agile businesscases voor te leggen en te respecteren om de rode draad in de gehele levenscyclus van digitale initiatieven te codificeren en te handhaven. De marktomstandigheden wijzigden nog nooit zo snel. Het inschatten van die veranderingen in belangrijke trends en drivers wordt ongetwijfeld steeds uitdagender als je met een strijdvaardige strategie wil uitpakken. Een weerbare methodologie vereist vanaf het begin een transparante discussie tussen de productie- en toeleveringsketenleiders, de IT-leiders, de OT-leiders en de technologie- en bedrijfspartners

 

4 belangrijke drivers om een agile businesscase te kwalificeren

 

- Bedrijfsdoelstellingen op middellange tot lange termijn. Investeringen in digitale initiatieven moeten op de missie van het bedrijf en het strategische plan voor de (middel)lange termijn worden afgestemd.

 

- Operationele doelstellingen van het bedrijf. Specifieke opportuniteiten op het lange termijnstrategieniveau kunnen sterk correleren met concrete en huidige operationele uitdagingen in het bedrijf. Het gewicht van deze correlatie is belangrijk. Zo wordt bewezen dat er wel degelijk een meetbaar verband is tussen beide om de businesscase verdedigd te krijgen.

 

- Geopolitieke context. Beleidsmakers beslissen regionaal over het investerings- en productieklimaat; geografische regulering op alle niveaus gaat een impact hebben op het lange termijnpotentieel van een IioT-strategie. Dus moeten die strategieën een lokale touch krijgen.

 

- Uitdagingen voor het uitrollen van de technologie. De potentiële voordelen van IIoT moeten opnieuw worden geëvalueerd op basis van de volgende factoren:

 

- De digitale volwassenheid van de verschillende productiesites

- De staat van veroudering van de bestaande legacy-systemen

- De geschatte positieve impact van de door oplossingspartners voorgestelde technologie

 

Alleen een voortdurende beoordeling van deze vier drijfveren kan een actuele businesscase verdedigbaar maken. De resultaten van deze permanente multidimensionale kosten-batenanalyse kunnen worden gebruikt als een baseline om de voortgang te bewaken en de impact van veranderingen te beoordelen, terwijl het bedrijf IIoT verder uitrolt.

 

Hoe een wendbare businesscase structureren ?

Het proces van het ontwikkelen van een agile businesscase is prioriteit. Een goed uitgevoerd proces stelt fabrikanten in staat de waardecreatie te verhogen en de risico's te beperken. Als we rekening houden met de brede reikwijdte van IIoT-initiatieven, is het belangrijk om de case te framen in jaren in plaats van maanden. Als onderdeel van de methodologie stelt de consultant voor dat een bedrijf de volgende stappen neemt om een flexibele businesscase te bouwen: 

  1. Begin met zakelijke initiatieven en prioriteiten. Het team moet eerst tot een gemeenschappelijke consensus komen over wat het bedrijf probeert te bereiken. Die moet vervolgens gedetailleerd opgelijst worden in de algemene digitale strategie.
  2. Zoek naar de opportuniteiten waar je scoort. Als volgende stap moet het team zoeken naar scenario’s met zoveel mogelijk wins voor de klant.
  3. Meet de waarde van geïdentificeerde opportuniteiten. Voor elke keuze moet er een motivering en bijbehorende meetbare parameters zijn, van zowel de waardecreatie als de kosten die er mee gepaard gaan.
  4. Breng een strategische route in kaart. Zodra er een consensus is over de zakelijke context, de limieten en de waarde kan het team beslissen welke prioriteiten belangrijk zijn. Daarna moet men het eens worden over een uitvoeringsplan, gebaseerd op de beschikbaarheid van middelen en geopolitieke omstandigheden.

 

De trip van de bedrijfsinitiatieven naar een roadmap

Een iteratieve aanpak heeft als voordeel dat businesscases ontwikkeld worden met minder actuele informatie. Voordelen kunnen na verloop van tijd worden verfijnd en stap voor stap aan de businesscase worden toegevoegd. Dat maakt het ontdekken van extra kosten en baten meer verdedigbaar en verbetert de kwaliteit en volledigheid.

 

Durf financiële kerndata te gebruiken

 

Rendement op investering (ROI)

ROI is nog altijd de belangrijkste zakelijke maatstaf om de aantrekkelijkheid van een investering te evalueren. Alles hangt dus af van de ROI-score. Het probleem is dat de ROI niet altijd de lange termijnwaardecreatie van een IioT-project kan geven, want er zijn teveel parameters en onvoorziene voor- en nadelen.

 

Omdia stelt voor om te opteren voor ROI-criteria, die het best de belangrijkste waardedrivers van het project benaderen. Het zal vermoedelijk niet de echte ROI van de uitrol in kaart brengen, maar het helpt in ieder geval al - in combinatie met andere criteria - om een project te promoten en te evalueren. ROI houdt geen rekening met de duur en terugverdientijd van een investering. Dus vul je dat best aan met de berekening van de toekomstige cashflows, het intern rendement en de netto contante waarde.

 

Terugverdientijd

De terugverdienaanpak is gebaseerd op de eerdere kasstromen van het IIoT-initiatief, die meestal gemakkelijker te voorspellen zijn dan latere kasstromen. Dat is de belangrijkste reden waarom deze info relevant wordt bij een ‘moeilijk voorspelbaar programma’ als een IIoT-initiatief.

 

Netto contante waarde (NCW)

De NCW-metriek is gebaseerd op het principe dat een euro morgen minder waard is dan een euro vandaag. Kasstromen voor toekomstige jaren worden teruggerekend naar vandaag om hun actuele waarde in euro te stellen. De methode levert een bedrag op dat aangeeft hoeveel geactualiseerde waarde het initiatief zal creëren voor het bedrijf. Kortom, gegeven een bepaald basisrendement loont het wel de moeite om dit geld hier te besteden?

 

Intern rendement (IRR)

Een andere metriek die relevant is voor het in beeld brengen van een uitgebreid waardemodel is de IRR. Die is nuttig omdat IRR productieleiders een idee geeft, uitgedrukt als een percentage in plaats van een bedrag in dollars, van hoe winstgevend het initiatief is. De IRR is eerder aanvullende info, terwijl NCW veel doorslaggevender is.

 

Kernmogelijkheden van IIoT

 

De waarde, die door IIoT wordt gecreëerd, kan veel groter zijn dan elk kostenbesparingsinitiatief dat je als fabrikant nastreeft. De lijst van waardecreatiekansen heeft betrekking op veel meer pijnpunten, die fabrikanten discreet in de productie tegenkomen en opgelost krijgen via IIoT-technologieën. Vanuit het perspectief van de waardeketen zien we heel wat voordelen in de productie- en productlevenscyclus. Hieronder vind je een uitgebreide lijst van wat je kan verwachten:

 

Een betere besluitvorming

- Verbeteren van productietracking of situational awareness door gebruik te maken van genormaliseerde, vertrouwde gegevens in verschillende disciplines van ontwerp tot aftermarket.

- Het efficiënt verzamelen van gegevens uit legacy-oplossingen in een uniform metamodel.

- Systeemdenken mogelijk maken door de kwaliteit van bedrijfsgegevens te verbeteren.

 

Operationele planning verbeteren

- Het vermogen vergroten om snel te reageren op onvoorziene gebeurtenissen dankzij de verbeterde stiptheid en het volume van de geleverde gegevens.

- De gezondheid, kwaliteit en levensduur van kritieke bedrijfsmiddelen bewaken door gebruik te maken van voorspellende en voorschrijvende ML- of AI-algoritmen

 

De productiviteit van werknemers verbeteren

- Handmatige interventie voor het vastleggen van gegevens vermijden door productiepraktijken te koppelen aan gegevens van machines, barcodelezers en wearables.

- De efficiëntie van werknemers verbeteren door beelddetectie en -analyse te koppelen aan

Productiecontextgegevens.

- Productieomschakeling versnellen door een gegevensgestuurde interactie tussen het magazijn en de productielijnen.

 

Productieveiligheid verbeteren

- Optimaliseer de veiligheid van werknemers door realtime bewaking van productieomstandigheden

en toegangscontrole voor beperkte fabriekszones.

- Versnel de identificatie van veiligheidsrisico's door gebruik te maken van computer vision-analyse (bv. De controle van sociale afstand of het verzekeren van correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen).

 

De voorspelling van kwaliteit verbeteren

- Verhoog de vroegtijdige herkenning van kwaliteitsrisico's door gebruik te maken van sensorinformatie en technische procesgrenzen.

- Afvalvermindering door een snellere en betrouwbare samenwerking tussen productie

en kwaliteitsinspecteurs of -managers.

- Snellere veroordeling van non-conformiteiten door een betrouwbare gegevensintegratie tussen

foutmodusanalyse, statistische procescontroles en corrigerende maatregelen.

 

Optimalisatie van het verbruik van bronnen en middelen

- Reductie van het energieverbruik door realtime controle tijdens rusttijden.

- Lagere verzendkosten door optimale belading van vrachtwagens.

 

Optimalisering van de bevoorradingsketen

- Verhoog de operationele flexibiliteit door de vraag te koppelen aan de capaciteit van de toeleveringsketen.

- Minder werk in uitvoering door inkooporders en voorraden te coördineren voor het beheer van

just-in-time productie.

 

Optimalisatie aftermarket diensten

- Kostenvermindering voor buitendienst door gegevensgestuurde ondersteuning op afstand.

- Verhoogde winstmarge door het product-as-a-service-bedrijfsmodel mogelijk te maken.

 

Vaststelling van de methodologie: wat hebben we nu geleerd?

De toepassing van de methodologie helpt fabrikanten het potentieel van een digitale transformatie te bevorderen. Hierdoor worden productiviteitsverbeteringen versneld en prioriteiten geoptimaliseerd. Bovendien zorgt het voor een verschuiving van de cashflow-overzichtscurve naar links. Het is belangrijk te beseffen dat kosten-batenanalyses en ROI-metingen niet zo vaak worden gebruikt als je denkt.

 

Toen Omdia probeerde de waarde van de methodologie te beoordelen binnen het productie-ecosysteem, ondervonden ze consequent weerstand tegen het gebruik van specifieke technieken om de financiële impact van technologieprogramma's te meten.

 

Hieronder staan de belangrijkste parameters voor een succesvolle implementatie.

 

a. Zoek een technologiepartner die de uitdagingen van uw industrie begrijpt.

Het succesvol inzetten van een IIoT-oplossing op schaal is sterk afhankelijk van de technologiepartner, die de fabrikant ondersteunt bij de implementatie van IIoT.

 

Het uitvoeren van een waarde-oordeel vereist een grondige kennis van de beste technologieën om die in te zetten in functie van jouw bedrijfssituatie. De partner moet de sector liefst als zijn broekzak kennen en de lopende operationele uitdagingen perfect kunnen inschatten. Zeker nu we weten dat het nieuwe normaal en alle disrupties nooit meer gaan verdwijnen.

 

Elke poging om een interne beoordeling uit te voeren, die gebruik maakt van de bestaande IT- of OT-managers, zou het vermogen om tot een goede schatting te komen aantasten en zal het totale beoordelingsproces vertragen.

 

b.Vertrouw het uitgebreide team.

 

Vertrouwen is belangrijk om het juiste niveau van geloof in het model te bereiken. Van de eerste roadmap met  een technologiepartner tot de inzet op schaal is het belangrijk om alle gegevens

 

met het uitgebreide team te delen.  Dergelijk traject moet een integraal onderdeel worden van de werkwijze van het verantwoordelijke team.

 

c. Maak afspraken omtrent de maatstaven die worden gebruikt om ieder voordeel te meten.

 

De beoordeling van een Iiot-project kan worden benaderd door te kijken naar verschillende impactgebieden. Door het juiste perspectief te kiezen, kan het team overeenstemming bereiken over de parameters met de meeste impact en deze die makkelijk meetbaar zijn. De resultaten moeten in de loop van de tijd planmatig worden gecontroleerd en geïnterpreteerd.

 

Besteed extra aandacht aan immateriële (niet-meetbare) voordelen, ook wel soft benefits genoemd.  Dit zijn pluspunten die niet rapporteerbaar zijn voor formele boekhoudkundige doeleinden. Het ontdekken van die immateriële voordelen vereist een correlatie met proxy-parameters, die wel meetbaar zijn. Immateriële benefits, zoals een betere werksfeer, meer engagement, betere interne communicatie, kunnen bijvoorbeeld ook bevestigd worden met minder ziektedagen, meer vrijwillige overuren, minder rotatie van vertrekkend personeel en een gemakkelijkere instroom van nieuwkomers.

Gerelateerd nieuws

Deze website gebruikt cookies om u een betere ervaring te bieden terwijl u deze site bezoekt. Meer info over cookies